Products

Healthcare transformation

ทางบริษัทเราเชื่อว่าการการรักาาพยาบาลในอนาคตจำเป็นต้องการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมาใใช้ในการรักาษาพยาบาลทำให้สุขภาพของคนไข้ดีขึ้น และแพทย์สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำและเราสามารถส่งออกเทคโนโลยีของเราไปต่างประเทศได้

ระบบเก็บข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์
Electronic medical records

ระบบบันทึกภาพและวีดีโอการผ่าตัดพร้อมระบบรายงานผล
Endoscope Records Solution

ระบบจัดการข้อมูลคนไข้พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูล
Patient care management